Bądź na bieżąco!Zapisz się do naszego newslettera
i ciesz się najnowszymi informacjami
z Twojego regionu.

Od dziś będziesz wiedział(a) wszystko to, co dzieje się interesującego nie tylko w Twoim sołectwie lecz także w całej Twojej okolicy. Nie zwlekaj, zapisz się już teraz!

zapisz się
Bądź na bieżąco!
zapisz się Zapisz się do naszego newslettera i ciesz się najnowszymi informacjami z Twojego regionu.
DZIŚ:
sobota,20 lipca
Imienieny:
Czesław, Hieronim, Fryderyk
dziś
pogoda_1
°C
jutro
pogoda_2
°C
Wyznacz trasę swojej podróży
1
2
Statut Sołectwa
obrazek
Statut Sołectwa Niemścice


Rozdział I - Nazwa i teren działania samorządu

§ 1.1. Ogół mieszkańców wsi Niemścice stanowi Samorząd Mieszkańców Sołectwa.
2.Nazwa Samorządu Mieszkańców Sołectwa brzmi: „Sołectwo Niemścice”.
3.Teren działania sołectwa obejmuje obszar wsi Niemścice
§ 2. Sołectwo Niemścice jest jednostką pomocniczą Miasta i Gminy Staszów.
§ 3. Sołectwo Niemścice działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
- Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148),
- Statutu Miasta i Gminy Staszów,
- niniejszego Statutu.
§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o sołectwie rozumie się przez to Sołectwo Niemścice.

Rozdział II - Zakres zadań Sołectwa

§ 5.1. Do zakresu zadań sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne przekazane mu przez Radę Miejską w drodze uchwały.
2. Sołectwo w szczególności realizuje zadania z zakresu:
a) współdziałania z organami gminy poprzez wyrażanie opinii co do planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren sołectwa, uciążliwości środowiskowych, lokalizacji inwestycji, remontów kapitalnych obiektów ogólnospołecznych, budowy i naprawy dróg, zmian w rozkładzie jazdy środków komunikacji zbiorowej i rozmieszczenia przystanków, przebiegu układów komunikacyjnych, rozmieszczenia punktów handlowych, gastronomicznych i usługowych, wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
b) dbałości o obiekty komunalne, socjalne, kulturalne oraz sportowe,
c) podejmowania uchwał dotyczących zarządu mieniem gminnym, przekazanym uchwałą Ra¬dy Miejskiej lub na podstawie ustaw,
d) kształtowania zasad współżycia społecznego oraz właściwych postaw mieszkańców, a w szczególności gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury współżycia mieszkańców, wzajemnego szacunku, propagowania gospodarności, oraz poszanowania mienia i przepisów prawa,
e) podejmowania działań na rzecz umacniania rodziny,
f) organizowania różnych form opieki społecznej oraz pomocy sąsiedzkiej dla mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
g) organizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży,
h) podejmowania działań mających na celu umocnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
i) organizowania i uczestniczenie w przedsięwzięciach o charakterze kulturalno- oświatowym, sportowym, wypoczynkowym oraz z zakresu profilaktyki zdrowotnej,
j) występowania z inicjatywami poprawy warunków ekologicznych, sanitarnych i estetycznych środowiska, stanu ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego i współdziałanie z właściwymi organami w tych sprawach,
k) inicjowania czynów społecznych na rzecz społeczności lokalnej,
l) rozwiązywania sporów sąsiedzkich.

§ 6. Sołectwo realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:
a) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,
b) współpracę z organami gminy oraz organizacjami społecznymi,
c) opiniowanie spraw dotyczących sołectwa,
d) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w sprawach sołectwa i gminy,
e) pomoc w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych,
f) współpracę z radnymi.
§ 7. Sołectwo posiada zdolność sądową oraz zdolność do uczestniczenia w postępowaniu administracyjnym.

Rozdział III - Organy Sołectwa

§ 8.1. Organami sołectwa są:
- zebranie wiejskie,
- sołtys.
2.Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.
3.Zebranie wiejskie może powoływać także inne stałe lub doraźne organy sołectwa, np. komisje lub komitety – określając zakres ich działania i tryb wyboru ich członków.

§ 9. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.

§ 10. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający stałe miejsce zamieszkania na jego terenie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz czynne prawo wyborcze.

§ 11. Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:
a) podejmowanie uchwał w sprawach należących do zakresu zadań sołectwa,
b) wybieranie i odwoływanie sołtysa i rady sołeckiej,
c) przyjmowanie sprawozdania i dokonywanie oceny działalności sołtysa i rady sołeckiej,
d) powoływanie i odwoływanie innych organów sołectwa,
e) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa.

§ 12.1. Zebranie wiejskie zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
2. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys z własnej inicjatywy lub na wniosek:
a) rady sołeckiej
b) Burmistrza
c) Rady Miejskiej
d) co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu.
tablicy ogłoszeń oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie, najpóźniej na siedem dni przed wyznaczoną datą zebrania.

§ 13.1. Zebranie wiejskie jest ważne jeżeli mieszkańcy sołectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego statutu i uczestniczy w nim 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania. W razie stwierdzenia braku wymaganej liczby uczestników przewodniczący zebrania zarządza odbycie zebrania po 30 minutach. Po upływie tego terminu zebranie wiejskie podejmuje obrady i jest ważne bez względu na liczbę uczestników.
2. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów uczestników, w głosowaniu jawnym.
3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.
4. Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

§ 14.1. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom. W razie nieobecności sołtysa lub potrzeby zastąpienia go w obradach, zebranie wiejskie wybiera inną osobę na przewodniczącego obrad w głosowaniu jawnym.
2.Zebranie Wiejskie wybiera protokolanta.
3.Obrady zebrania są protokołowane. Protokół i uchwały podpisuje sołtys lub prowadzący zebranie i protokolant.
4.Dokumenty z zebrania wiejskiego (oryginał protokołu, listę obecności, podjęte uchwały i wnioski oraz opinie), prowadzący zebranie przekazuje Burmistrzowi w ciągu 7 dni od daty odbycia zebrania.
Jeżeli sołtys nie zwoła zebrania wiejskiego w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, zebranie wiejskie zwołuje Burmistrz.
Termin i miejsce zebrania wiejskiego po¬daje sołtys poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie, najpóźniej na siedem dni przed wyznaczoną datą zebrania.

§ 15. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.

§ 16. Do obowiązków i kompetencji sołtysa jako organu wykonawczego należy w szczególności
a) zwoływanie i przewodniczenie zebraniom wiejskim,
b) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia lokalnej społeczności,
c) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz wobec władz, instytucji i organizacji,
d) opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa w sprawie przyznawania im zasiłków i innej pomocy oraz wniosków o ulgi z zakresu podatków, opłat i innych należności,
e) potwierdzanie okoliczności, których wymagają przepisy prawa,
f) prowadzenie zarządu tymi składnikami, które gmina przekaże sołectwu do korzystania oraz akceptowanie dokumentów z tym związanych,
g) stosowanie w ramach sołectwa obiegu dokumentów finansowych (należności podatkowe, wpływy z działalności gospodarczej), zgodnie z wytycznymi Skarbnika Miasta i Gminy,
h) sporządzanie sprawozdań,
i) kierowanie realizacją uchwał organów gminy i zebrania wiejskiego w odniesieniu do sołectwa,
j) wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej,
k) prowadzenie w niezbędnym zakresie dokumentacji sołectwa.

§ 17.1. Rada sołecka jest ciałem opiniodawczo- doradczym i wspomaga działalność sołtysa.
2.Rada sołecka składa się z 4 członków.
3.Rada sołecka wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
4. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia zwołuje sołtys lub przewodniczący rady.
5. Uchwały rady sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków rady, w głosowaniu jawnym.

§ 18.1. Do zadań rady sołeckiej należy:
a) przygotowanie zebrań wiejskich, sporządzanie dokumentacji z zebrań (protokołów, projektów uchwał, opinii),
b) zebranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa,
c) opracowywanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów programu pracy sołectwa oraz projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa,
d) opracowanie informacji ze swej działalności.

§ 19.1. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
2. Sołtys i przewodniczący rady sołeckiej
może uczestniczyć w sesjach Rady Miejskiej bez
prawa głosowania.
3.Sołtys i przewodniczący rady sołeckiej ma obowiązek uczestniczyć w naradach okresowych i szkoleniach organizowanych przez Burmistrza.
4.Sołtysowi i przewodniczącemu rady sołeckiej przysługuje prawo:
- zabierania głosu w dyskusji zgodnie z regulaminem obrad sesji Rady Miejskiej zawartym w Statucie Miasta i Gminy,
- składania wniosków,
- udziału w pracach stałych komisji Rady Miejskiej na zaproszenie przewodniczącego komisji lub na własny wniosek, bez prawa do głosowania,
- zwrotu kosztów przejazdu na sesje Rady Miejskiej, posiedzenia komisji oraz z tytułu załatwiania innych niezbędnych obowiązków.
5. Sołtys ma ponadto prawo do diety w wysokości określonej uchwałą Rady Miejskiej.

§ 20. Sołtysowi lub członkowi Rady Sołeckiej przysługuje prawo uczestniczenia przy odbiorze zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych realizowanych na terenie sołectwa ze środków budżetowych gminy lub realizowanych z częściowym udziałem tych środków.

§ 21.1. Realizując zadania statutowe Sołtys korzysta z pomocy Urzędu Miasta i Gminy w za-kresie:
- zaopatrzenia w materiały biurowe,
- wysyłki pism urzędowych,
- kserowania pism.
2. Wykonanie czynności, o których mowa w ust. 1 wymaga zgody Sekretarza Miasta i Gminy lub Kierownika Wydziału Organizacyjnego.

§ 22. Kadencja sołtysa, rady sołeckiej oraz innych organów powołanych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata i upływa z dniem wyborów nowych organów, najpóźniej w trzy miesiące od daty ogłoszenia wyników wyborów do Rady Miejskiej.

§ 23.1. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza Rada Miejska, a przeprowadza je Burmistrz, najpóźniej w trzy miesiące od dnia ogłoszenia wyników wyborów do Rady Miejskiej.
2.Zebranie wiejskie na którym ma być dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej zwołuje Burmistrz w porozumieniu z sołtysem. Miejscem zebrania jest lokal służący celom publicznym.
3. Zarządzenie Burmistrza o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru organów sołectwa podaje się do wiadomości mieszkańców poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na terenie sołectwa, najpóźniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
4.Burmistrz wyznacza spośród pracowników Urzędu Miasta i Gminy swego przedstawiciela odpowiedzialnego za przeprowadzenie wyborów. Zadaniem przedstawiciela Burmistrza jest otwarcie zebrania, stwierdzenie jego ważności, poinstruowanie uczestników zebrania o zasadach wyboru sołtysa oraz rady sołeckiej i przeprowadzenie wy¬boru przewodniczącego zebrania, który prowadzi dalej obrady. Przedstawiciel Burmistrza służy głosem doradczym oraz czuwa nad przestrzeganiem przepisów prawa oraz statutu sołectwa.
5.Burmistrz zapewnia pracownika do obsługi biurowej zebrania.
6.Wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania. Głosowanie przeprowadza się od¬dzielnie dla wyboru sołtysa, oddzielnie dla wyboru rady sołeckiej.
7.Sołtysem oraz członkiem rady sołeckiej może zostać wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów, ukończył 18 lat życia, na stałe zamieszkuje na terenie sołectwa i nie został prawomocnym wyrokiem sądu pozbawiony praw publicznych.
8. Dla przeprowadzenia głosowania w toczących się wyborach organów sołectwa, zebranie wiejskie wyłania komisję skrutacyjną w składzie 3 osób, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej. Członkowie komisji skrutacyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
9.Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
- przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
- przygotowania kart do głosowania; kandydatów umieszcza się na kartach według kolejności zgłoszeń,
- wydawanie kart do głosowania uczestnikom spotkania po wyczytaniu ich nazwiska z listy
obecności przez przewodniczącego komisji lub sekretarza,
- przeprowadzenie głosowania,
- ustalenie wyników głosowania,
- sporządzenie protokołu wyborów,
- ogłoszenie wyników wyborów.
10.Głosowanie odbywa się kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady Miejskiej. Nieważne są karty całkowicie przedarte oraz inne niż ustalone.
11.Głosowanie odbywa się w ten sposób, że każdy głosujący
- w wyborach sołtysa pozostawia nieskreślone jedno imię i nazwisko kandydata, a pozostałe skreśla
- w wyborach rady sołeckiej – pozostawia nie-skreślone 4 imion(a) i nazwisk(a) kandydatów, a pozostałe skreśla.
12.Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów we¬dług sporządzonego protokołu wyborów, podpisanego przez komisję skrutacyjną, przewodniczącego zebrania i przedstawiciela Burmistrza.
13. Rada Miejska zarządza przedterminowe wybory dla wyboru sołtysa w przypadku śmierci, odwołania lub pisemnej rezygnacji poprzedniego sołtysa. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu rady sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa, informując o tym Burmistrza.

§ 24.1. Protest co do ważności wyborów może złożyć każdy mieszkaniec sołectwa w terminie 3 dni od dnia wyborów.
2.Organem przyjmującym i rozpatrującym protesty jest Burmistrz.
3.Burmistrz w terminie 7 dni rozpatruje pro¬test i zawiadamia wnoszącego protest.
4.Odwołanie od rozstrzygnięcia Burmistrza, o którym mowa w ust. 3 przysługuje mieszkańcom do Rady Miejskiej w terminie 3 dni od otrzymania rozstrzygnięcia Burmistrza.
5.Odwołanie mieszkańców od rozstrzygnięcia Burmistrza Rada Miejska rozpatruje na najbliższej sesji.
6.W przypadku gdy Rada Miejska uzna pro¬test za zasadny Burmistrz obowiązany jest do przeprowadzenia ponownych wyborów sołtysa, w terminie 14 dni od podjęcia uchwały przez Radę Miejską.

§ 25.1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być odwołani, na wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa, przez zebra¬nie przed upływem kadencji jeżeli:
- nie wykonują swych obowiązków,
- naruszają postanowienia statutu i uchwał ze¬brań wiejskich,
- stracili zaufanie mieszkańców.
2.Z wnioskiem o odwołanie sołtysa z tych samych przyczyn może się zwrócić do zebrania Burmistrz.
3.Uchwała o odwołaniu z zajmowanej funkcji podejmowana jest przez zebranie wiejskie w głosowaniu tajnym, po wysłuchaniu zainteresowanego i dla swej ważności wymaga bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów obecnych na zebraniu.

Rozdział IV - Gospodarka finansowa sołectwa oraz zasady zarządu mieniem gminnym w sołectwie

§ 26. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.

§ 27. Wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom sołectwa prawa własności, użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe na mieniu gminnym pozostają nienaruszone.

Rozdział V - Nadzór nad działalnością sołectwa

§ 28.1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Miejska i Burmistrz, w zakresie przestrzegania prawa i realizacji zadań statutowych.

§ 29. W razie sprzeczności uchwały zebrania wiejskiego z przepisami prawa, niniejszym statutem lub interesem gminy Burmistrz zawiesza jej wykonanie i przekazuje sprawę do rozpatrzenia Radzie Miejskiej. Rada Miejska po wysłuchaniu sołtysa lub przewodniczącego rady sołeckiej może uchylić uchwałę.

§ 30.1. W razie powtarzających się działań sołtysa naruszających przepisy prawa lub niniejszego statutu, Burmistrz, informując o tym Radę Miejską, może wezwać do zaprzestania takich działań, wskazując zaistniałe uchybienia.
2. Jeżeli sołtys nie zastosuje się do wezwania Burmistrz zwraca się do zebrania wiejskiego o odwołanie sołtysa.

Rozdział VI - Postanowienia końcowe
§ 31. Rada Miejska w Staszowie w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy, tworzy i znosi sołectwo lub zmienia jego granice.

§ 32. Zmiany statutu uchwala Rada Miejska na wniosek zebrania wiejskiego, Burmistrza lub z
własnej inicjatywy, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

§ 33. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Staszów.
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy
Dodaj komentarz

UWAGA! Dodawanie komentarzy tylko dla zarejestrowanych użytkowników. ZALOGUJ SIĘ | ZAREJESTRUJ SIĘ